JURIDISCHE KENNISGEVINGEN

De informatie in dit document voldoet aan de publicatie-eisen vereist door de wet nummer 2004-575 (PDF) of (HTML) in de wet “Confiance dans l’Economie Numérique”: L.E.N.

FDG Group, SAS met een kapitaal van 17.491.074 euro, geregistreerd in RCS de Crétail onder het nummer 493 439 905.
Hoofdvestiging : 13-15 rue Paul Vaillant Couturier CS40323 – 94312 Orly cedex. FRANKRIJK

Tel.nr. : 01 48 53 74 00

Deze site is gemaakt door het bedrijf XL NET.

Lees aandachtig deze gebruikersvoorwaarden voordat u de site gebruikt.

1. VERTRAULICHKEIT

a. Verzameling van persoonlijke informatie

Gedurende uw bezoek aan de site, kan  u worden gevraagd om bepaalde formuliervelden in te vullen, die bestemd zijn voor intern gebruik.

b. Werk uw persoonlijke gegevens bij

Conform artikel 34 van de wet “l’informatique, aux fichiers et aux libertés” van 6 januari 1978, heeft u recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van uw gegevens alsmede uw privacy voorkeuren. Hiertoe, heeft u toegang tot uw informatie via uw account of kunt u schrijven naar :

FDG Group
13-15 rue Paul Vaillant Couturier
CS 40323
94312 Orly cedex- France
of
contact@fdg.fr
Vergeet niet om uw naam, adres en/of e-mailadres naar ons door te communiceren.

c. Veiligheid van uw persoonlijke gegevens

Het bedrijf FDG Group zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden openbaar maken.
FDG Group informeert u dat alle wetten en regels inzake het internet van toepassing zijn.
Alle gebruikers van deze website worden geacht om de bepalingen uit de wet “l’informatique, aux fichiers et aux libertés” van 6 januari 1978, te respecteren. Indien er inbreuk op de wet wordt gemaakt, volgen er strafrechtelijke sancties.

2. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

a. Informatie op de site

De FDG Group streeft ernaar dat de informatie op de site correct en betrouwbaar is. Het is echter mogelijk dat er fouten verschijnen. Daarom wordt de informatie “als zodanig” aangeboden, zonder enige vorm van garantie. De FDG Group geeft geen garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de informatie op de site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de impliciete garantie van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-schending.
De FDG Group behoudt zich het recht voor om de informatie op de site te wijzigen, zonder dat huidige en toekomstige klanten daarover worden geïnformeerd. In geen enkel geval kan FDG Group aansprakelijk worden gesteld voor directe, indirecte, incidentele of speciale schade voortkomend uit het gebruik van, of voor het doen van betalingen op basis van, de informatie die op de site staat.

b. Toegang tot de site

De site is 24 uur per dag en 7 dagen in de week bereikbaar. De FDG Group is niet verantwoordelijk in het geval de site kortdurend niet kan worden gebruikt in gevallen van: overmacht, serverproblemen, problemen met het telecommunicatienetwerk, technische problemen en problemen met het EDF-netwerk.
Omwille van onderhoudsredenen kan FDG Group de toegang tot de site onderbreken, maar zij zal inspanningen leveren om de gebruikers hier van tevoren van op de hoogte te stellen.

3. AUTEURSRECHTEN – COPYRIGHTS

De FDG Group is de eigenaar van of bezit de rechten van de algemene structuur van de site, de boomstructuur, de teksten en iconografische en fotografische weergaven; beoordelingen, bepaalde afbeeldingen en geluiden van derden uitgezonderd.
Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, overdracht, denaturatie van de gehele site of een gedeelte van de site of van zijn inhoud, is op welke wijze dan ook en op welk medium dan ook, niet toegestaan.
Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van zijn inhoud en , de hierin beschreven informatie valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker en vormt een inbreuk die strafbaar is gesteld in de artikelen L 335-2 en volgende van de “Code de la Propriété Intellectuelle”.
Hetzelfde geldt voor de databanken die op de site staan en worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 die is omgezet in de “Code de la Propriété Intellectuelle” van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken. Daarom valt de gehele reproductie of het kopiëren onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

4. WIJZIGING VAN DE HUIDIGE JURIDISCHE INFORMATIE

De FDG Group behoudt zich het recht voor om de juridische informatie op elk moment te wijzigen. De gebruiker verbindt er zich dan ook toe om deze informatie regelmatig te raadplegen.

5. TOEPASBAAR RECHT IN HET GEVAL VAN EEN GESCHIL

In geval van een geschil, is het Franse recht van toepassing.

6. BEVOEGDE RECHTBANK

Elk geschil waarvoor geen minnelijke schikking wordt gevonden, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Parijs.